Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Profi Partner Sp. z o. o. i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą 01-237 Warszawa, ul. Ordona 1, NIP 5272619644 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych;

- Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres korespondencyjny i do wystawienia faktury

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych, zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
Profi Partner Sp. z o. o. i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą 01-237 Warszawa, ul. Ordona 1, NIP 5272619644
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
na adres:
Profi Partner Sp. z o. o. i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą 01-237 Warszawa, ul. Ordona 1 lub e-mail: biuro@profipartner.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Profi Partner Sp. z o. o. i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą 01-237 Warszawa, ul. Ordona 1 lub e-mail: biuro@profipartner.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu
klientom produktów i naszych usług.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu
dostarczania klientom Profi Partner Sp. z o. o. i Wspólnicy Sp. k. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Firmę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one
udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry
urzędowe (KRS, REGON itp.)

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając stosowne pismo pod adres: Profi Partner Sp. z o. o. i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą 01-237 Warszawa, ul. Ordona 1 lub e-mail: biuro@profipartner.pl

Informujemy również, że:

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

9. Regulamin jest dostępny pod adresem https://e-narzedzia.pl/content/12-rodo


Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych
Profi Partner Sp. z o. o. i Wspólnicy Sp. k.